Читайте на сайті

Статистика:

Кабінет психолога

«Якщо існує дещо, що ми хочемо змінити                                                                                                              в дитині, потрібно спочатку дослідити і                                                                                                                  подивитись, чи не є це тим, що краще                                                                                                                       було  б змінити в нас самих»   

                                                                    К.Г.Юнг

Психологічне забезпечення освітнього процесу в ЗДО № 18 «Зернятко»  здійснює практичний психолог Рохман Мирослава Зіновіївна.

Освіта: У 2004 р. закінчила  Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, за спеціальністю “Психологія”.  Педагогічний стаж – 14 років. Початок роботи у ЗДО «Зернятко» – жовтень 2023 р.

Метою діяльності практичного психолога є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку вихованців, охорони психічного здоров’я, надання психологічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

         У своїй діяльності практичний психолог керується:

  1. Конституцією України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
  2. Законами України «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19, «Про дошкільну освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14.
  3. Конвенцією про права дитини. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021
  4. Етичним  кодексом психолога.
  5. Положенням про психологічну службу у системі освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2018 року № 509, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 року за № 885/32337). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18
  6. Наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001 року № 691 «Положенням про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти».
  7. Іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України.

 

          Практичний психолог закладу освіти здійснює:

психологічне забезпечення освітнього процесу;

психологічний супровід психічного, розумового, соціального і фізичного розвитку здобувачів освіти;

психологічну діагностику та аналіз динаміки психічного, розумового і соціального розвитку здобувачів освіти;

психологічний супровід адаптації до умов освітнього процесу;

реалізацію розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних програм з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти;

консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу з питань навчання, виховання здобувачів освіти, особистісного та професійного розвитку тощо;

роботу з постраждалими від насильства дітьми тощо.

 

           Практичний психолог закладу освіти бере участь в:

освітній діяльності, спрямованій на забезпечення всебічного розвитку здобувачів освіти як особистості та найвищої цінності суспільства, їх талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;

роботi педагогічної ради, психолого-педагогічних консиліумів, семiнарiв і засiдань методичних об’єднань;

розробці та впровадженні розвивальних, корекційних програм, посiбників, методичних рекомендацiй, планів освітньої дiяльностi з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти, а також для осіб, які перебувають на індивідуальній та інклюзивній формі навчання.

 

            Практичний психолог закладу освіти сприяє:

формуванню у здобувачів освіти відповідальної та безпечної поведінки в ситуаціях ризику, навичок здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я, готовності до самореалізації;

формуванню соціально-комунікативної компетентності обдарованих дітей;

попередженню та профілактиці професійного вигорання педагогічних працівників;

формуванню психологічної готовності учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі з дитиною з особливими освітніми потребами;

формуванню психологічної культури учасників освітнього процесу;

попередженню будь-яких видів і форм насильства та конфліктів серед здобувачів освіти;

формуванню небайдужого ставлення здобувачів освіти до постраждалих дітей, усвідомлення необхідності невідкладного інформування педагогів про випадки домашнього насильства і конфліктів серед здобувачів освіти, що стали їм відомі.