Читайте на сайті

Статистика:

Освітня програма ЗДО

 

СХВАЛЕНО

педагогічною радою

ЗДО (ясла-садок)  №18  «Зернятко»

протокол  № 1

від «01» вересня 2023 р.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор  ЗДО (ясла-садок) №18  «Зернятко»»

_______________Тетяна КУЗЬМЕНКО

« 01 » вересня 2023 р.

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

закладу дошкільної освіти (ясел-садка)

№  18  «Зернятко»

на 2023 /2024 навчальний рік.

Івано-Франківськ 2023

 

Вступ………………………………………………………………………….….3

 

Розділ І. Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання (набуті компетентності)………………………………………………8

 

Розділ ІІ. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх напрямів, логічна послідовність їх реалізації…………………………………………….11

 

Розділ ІІІ. Форми організації освітнього процесу……………………………16

 

Розділ ІV. Внутрішня система оцінювання якості освітньої діяльності………………………………………………………………………..22

ВСТУП

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №18 «Зернятко»  загального розвитку.

Адреса:76009  м. Івано – Франківськ вул. Івана Павла ІІ, 14

Телефон: 78-64-25, e-mail: sadok.zernyatko@gmail.com

У своїй діяльності навчальний заклад керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом, який затверджений рішенням XXXVI сесії   Івано-Франківської міської ради п’ятого демократичного скликання від 27 листопада 2008 року.

Відповідно до чинного Статуту у 2023/2024н.р. заклад дошкільної освіти № 18 «Зернятко» буде працювати за 10,5 годинним режимом роботи. У дошкільному навчальному закладі функціонує 13 груп:

1група – для дітей раннього віку;

4 групи – для дітей 4-го року життя;

4 групи – для дітей 5-го року життя;

4 групи – для дітей 6-го року життя,

з них: 5 груп з 12-ти годинним перебуванням дітей (з 7 год. 30 хв. до 19 год. 30 хв.).

У 2024 р. відкриються 4 інклюзивні групи (молодшого, середнього та старшого дошкільного віку).

Списковий склад становить 355 дітей.

Освітній процес в закладі дошкільної освіти здійснюється українською мовою.

 

Кількість педагогічних працівників

Педагогічний  колектив налічує  30  педагогів,  з  них   25  вихователів, 2 музичні керівники, 1 інструктор з фізичної культури, 1 практичний психолог, 1 асистенти вихователя.

Директор: Кузьменко Т.В., освіта вища, педагогічний стаж 45 роки.

Вихователь-методист: Драбик І.В., освіта вища, педагогічний стаж 14 років.

 

Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників:

–        Педагогічне звання «старший вихователь»  – 1

–       «Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії» – 9

–       «Спеціаліст І кваліфікаційної категорії»  – 4

–       «Спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії»  – 5

–       «Спеціаліст» – 6

–       Тарифний розряд – 1

 

Відповідно до статті 4 Закону України «Про дошкільну освіту» заклад дошкільної освіти № 18  «Зернятко» у 2023/2024 навчальному році спрямовує діяльність на забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

Діяльність ЗДО № 18 «Зернятко» у 2023/2024 навчальному році продовжується в умовах воєнного стану. Тому освітня програма закладу дошкільної освіти № 18 «Зернятко» на 2023/2024 навчальний рік розроблена на виконання таких нормативних документів:

 • Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII;
 • Закон України «Про дошкільнуосвіту»від 11.07.2001 №2628-III;
 • Закон України «Про охоронудитинства»від 26.04.2001 № 2402-ІІІ;
 • Положення про ЗДО від 27.01.2021р. №86;
 • Санітарний регламент ДНЗ від 03.2016 № 234;
 • Державний стандарт дошкільної освіти – Базовий компонент дошкільної освіти від 12.01.2021 р. № 33

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення вихованцями обов’язкових результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

 

Освітня програма визначає:

 • загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання (набуті компетентності);
 • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх напрямів, логічну послідовність їх реалізації;
 • форми організації освітнього процесу;
 • систему внутрішнього забезпечення якості освіти.

 

Зміст освітньої програми передбачає:

 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;
 • виховання елементів природо-доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;
 • розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Мета і завдання освітньої програми:

 • забезпечення якісної організації та здійснення освітнього процесу в ЗДО;
 • створення умов, комфортних для розвитку пізнавальних і психічних процесів дітей, їхньої спрямованості на активність у соціумі;
 • забезпечення реалізації можливостей і здібностей кожної дитини;
 • створення в групах атмосфери гуманного та доброзичливого ставлення до всіх вихованців, що сприятиме вихованню у них товариськості,
 • доброзичливості, допитливості, ініціативності, формуванню самостійності і творчості;
 • турбота про здоров’я, емоційне благополуччя та своєчасний всебічний розвиток  кожної дитини;
 • максимальне використання різноманітних видів дитячої діяльності, їх інтеграція задля підвищення ефективності освітнього процесу;
 • творча організація (креативність) освітнього процесу;
 • варіативність використання навчального матеріалу з метою розвитку творчості з урахуванням інтересів і здібностей кожної дитини;
 • забезпечення шанобливого ставлення до результатів дитячої творчості;
 • єдність підходів до виховання дітей в умовах закладу дошкільної освіти та сім’ї;
 • забезпечення наступності між закладом дошкільної освіти та початковою школою, що виключає розумові та фізичні перевантаження у змісті освіти дітей дошкільного віку;
 • організація психолого-педагогічної підтримки дітей у відповідності з їх віковими та індивідуальними особливостями і здібностями, розвиток здібностей і творчого потенціалу кожної дитини як суб’єкта відносин з самим собою, іншими дітьми, дорослими та світом;
 • забезпечення психолого-педагогічної підтримки сім’ї та підвищення компетентності батьків у питаннях розвитку освіти, охорони і зміцнення здоров’я дітей;
 • корекційно-розвивальна робота, що забезпечує своєчасну спеціалізовану допомогу в освоєнні змісту навчання і корекцію вад дітей в умовах закладу дошкільної освіти;
 • підвищення професійної майстерності педагогів дошкільної освіти.

 

Організація освітнього процесу закладу дошкільної освіти № 18 «Зернятко» у 2023/2024 навчальному році буде здійснюватися відповідно до власної концепції за пріоритетними напрямами діяльності:

 1. Організація та підтримка безпечного освітнього простору.
 2. Організації освітнього процесу у різних формах і подолання освітніх втрат.
 3. Педагогічна взаємодія з дітьми, зокрема з дітьми з особливими освітніми потребами.
 4. Партнерство у співпраці з батьками або законними представниками дітей.
 5. Організаційно-методична підтримка керівників і педагогів ЗДО.
 6. Організація в нових умовах атестації педагогічних працівників.
 7. Організація харчування в ЗДО.

 

Та буде спрямована на реалізацію таких завдань:

 • Створити умови для всіх учасників освітнього процесу ЗДО для збереження життя та здоров’я в умовах війни та надзвичайних ситуацій.
 • Продовжити забезпечення якості дошкільної освіти шляхом формування професійної компетентності педагогів.
 • Продовжити забезпечувати умови якісного інклюзивного виховання та розвитку дітей з особливими освітніми потребами.
 • Активізувати роботу з батьками, забезпечувати прозорість і відкритість роботи закладу через контент веб-сайту, онлайн-платформ та мобільних додатків спільнот відкритих груп в соціальних мережах.
 • Організувати роботу з формування соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку в різних видах діяльності (здоров’язбережувальній, комунікативній, ігровій, художньо-естетичній, пошуково-дослідницькій тощо).
 • Удосконалювати роботу з формування звукової культури мовлення дітей дошкільного віку.

 

Основні напрямки методичної роботи в закладі на 2023/2024н.р.:

 1. Сприяти реалізації завдань Закону України «Про дошкільну освіту» та нормативно-правових документів про методичну роботу в закладі дошкільної освіти шляхом вивчення, узагальнення та впровадження в практику діяльності педагогів надбань науки, педагогічних технологій, творчого підходу до розв’язання професійних проблем з педагогічними кадрами.
 2. Формувати інформаційно-комунікативну компетентність педагогів, як необхідної умови успішності професійної діяльності.
 3. Створити умови для реалізації педагогіки партнерства – плідної співпраці з дітьми та батьками на засадах взаємної довіри й поваги.
 4. Покращувати рівень сформованої життєвої компетентності дитини шляхом використання сучасних інформаційних технологій, впровадження інноваційних технологій та педагогічних ідей в освітній процес.

Педагоги ЗДО забезпечують засвоєння здобувачами освіти обов’язкового мінімуму змісту дошкільної освіти на рівні вимог Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти України.

 

Обов’язковий мінімум передбачає:

 • компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;
 • надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості, формування у дітей узгоджувати особисті інтереси з колективними;
 • формування у дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду;
 • забезпечення індивідуального особистісного розвитку.

Забезпечення наступності і перспективності в освітньому процесі між дошкільною і початковою освітою полягає у послідовності чинних програм розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку та освітньої програми для 1 класу початкової школи.

Формування позитивної мотивації здобувачів освіти до освітньої діяльності здійснюється через розвиток життєвих компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.

 

 

РОЗДІЛ  І.

Загальний обсяг навантаження та очікувані результати

навчання здобувачів освіти

 

Освітній процес у закладі дошкільної освіти № 18 «Зернятко» здійснюється відповідно до програмно-методичного забезпечення та є єдиним комплексом освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми комплексними та парціальними  програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

Відповідно до рішення педагогічної ради  закладу дошкільної освіти №18 «Зернятко»  (протокол № 1 «01» вересня 2023 року) освітній процес здійснюється за програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України та регіональними парціальними програмами.

Зміст інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти забезпечується через освітню програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист МОН України від 06.12.2021 № 22.1/12-Г-751).

Організація освітнього процесу у спеціальних та інклюзивних групах здійснюється за освітніми програмами для роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби (відповідно до нозології), рекомендовані Міністерством освіти і науки України: Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт», авт. Скрипник Т.В. (Лист МОНУ від 04.04.2013 №1/11- 6544).

Вчитель-логопед організовує свою роботу відповідно Програми «Корекційно-розвиткова робота з дітьми із загальним та фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення», авт. І.В.Кравцова, Л.Л.Стахова (Лист МОНУ від 05.07.2019 №22.1/12-Г-577).

Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти реалізується через роботу гуртків та інтеграцію змісту парціальних програм у різні види діяльності.

У 2023/2024 навчальному році будуть упроваджуватись такі парціальні програми для інтеграції їх змісту у різні види діяльності:

–       Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку. Парціальна програма для закладів дошкільної освіти.  (лист ІМЗО від 12.02.2019 р. №22.1/12-г-46)

–       Авторська програма Л. Шелестової «Розвивальне читання»

–       STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт: альтернативна програма формування культури інженерного мислення в дошкільників, науковий керівник К.Л. Крутій (лист ІМЗО від 14.07.2020 № 221/12-Г-274.

–       «Психологічні перлинки для кожної дитинки» Наталія Сидоренко.

 

У 2023/2024 навчальному році буде організовано роботу таких гуртків:

гурток англійської мови, гурток хореографії.

Діяльність гуртків здійснюється за такими програмами:

Англійська мова для дітей дошкільного віку. Програма та методичні рекомендації. Кулікова І.А., Шкваріна Т.М., заг.ред. Низковська О.В. (лист ІМЗО від 28.07.2015 №14.1/12 – Г-952).

Дитяча хореографія. Програма хореографічної діяльності дітей від 3-х до 7-ми років. Навчально-методичний посібник. Шевчук А.С.(Лист ІМЗО від 05.05.2015 №14.1/12-Г-255).

 

У 2023/2024 навчальному році у ЗДО функціонуватимуть такі групи:

Ясельна група № 1 «Колосок» (10,5 год.); молодша група № 2 «Вишенька» (10,5 год.); середня № 3 «Веселка» (12 год.); старша  група № 4 «Сонечко» (12 год.);середня група № 5 «Малятко» (10,5 год.); середня № 6 «Пізнайко» (10,5 год.); молодша  група № 7 «Віночок» (10,5 год.); молодша група № 8 «Ромашка» (10,5 год.); старша група № 9 «Метелик» (12 год.); середня група № 10 «Бджілка» (12 год.); старша  група №11 «Струмочок» (10,5 год.); молодша група №12 «Калинонька» (12 год.); старша група №14 «Соняшник» (10,5 год.), (5-денний робочий тиждень).

З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вищезазначених освітніх програм та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 р. № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», інструктивно-методичних рекомендацій МОН України: «Про організацію безпечного освітнього простору  в закладах дошкільної освіти та обладнання укриттів»від 20.06.2023 № 1/8820-23, «Проокремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2023/2024н.р.» від 21.08.2023р. №1/12490-23.

Загальний обсяг тижневого навантаження за віковими групами становитиме:

–       розподіл групових фронтальних занять на тиждень у 2023/2024навчальномуроці у групах з 10,5 і 12-ти годиннимперебуванням (5-денний робочийтиждень) за програмою «Українськедошкілля», рекомендованою МОН Українивід 09.11.2015 р. № 1/11–16163,

Орієнтовні види діяльності за освітніми напрямами

Кількість занять на тиждень за віковими групами
Перша

молодша

(від 2 до 3р.)

Друга молодша

(від 3 до 4р.)

Середня

(від 4 до 5р.)

Старша

(від 5 до 6 (7)р.)

Дитина в соціумі 1 2 2 3
Дитина в природному довкіллі 1 1 1 2
Художньо-продуктивна діяльність

Дитина  у світі культури

(музична, образотворча, театральна, художня література тощо)1

 

4

 

4

 

5

 

5

 

Сенсорний розвиток 2
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Логіко-математичний розвиток

1 1 2
Мовлення дитини

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2 3 3 3
Здоров’я та фізичний розвиток2 2 3 3 3
Загальна кількість занять на тиждень 10 11 12 15
Додаткові освітні послуги на вибір батьків  

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

Максимальна кількість занять на тиждень4 10 14 16 20
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах) 1,4 3,5 5,3 8,3

 

Примітки:

 1. Заняття з ознайомлення із соціумом проводяться 1 раз на тиждень та інтегруються у зміст інших занять (з розвитку мовлення, логіко-математичного розвитку, образотворчої діяльності, ознайомлення з природним довкіллям) із метою реалізації програмових вимог за даним напрямом у повному обсязі.
 2. Заняття ознайомлення з природним довкіллям проводяться 1 раз на тиждень та інтегруються у зміст інших занять (з розвитку мовлення, логіко-математичного розвитку, образотворчої діяльності, ознайомлення із соціумом) з метою реалізації програмових вимог за цим напрямом у повному обсязі.
 3. Заняття з художньої літератури планується таким чином: у середній та старшій групах 1 заняття на тиждень може бути проведено за рахунок кількості занять з художньо-продуктивної діяльності; інтегруватися у заняття з мовленнєвого розвитку та художньо-продуктивної діяльності у І та ІІ молодших групах.
 4. Заняття з сенсорного та логіко-математичного розвитку реалізуються не лише на спеціально організованих заняттях, а й інтегруються у інші види діяльності дітей.
 5. Заняття з розвитку мовлення і культури мовленнєвого спілкування проводяться у І та ІІ молодших та середній групах – 1 раз на тиждень, старшій групі – 2 рази на тиждень, та інтегруються у зміст інших занять (ознайомлення з природним довкіллям, логіко-математичного розвитку, образотворчої діяльності, ознайомлення із соціумом) з метою реалізації програмових вимог за даним напрямом у повному обсязі.
 6. Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей. Вони можуть бути проведені, як окремі заняття (при наявності умов для їх проведення) або їх зміст може бути реалізований під час проведення фізкультхвилинок, фізкультпауз, рухливих ігор тощо.
 7. Заняття гуртків у групах з короткотривалим терміном перебування проводяться для дітей, які відвідують навчальні заняття, у інші дні, щоб запобігти перевантаження дітей. З перелічених гуртків діти відвідують заняття відповідно до своїх інтересів та побажань батьків. Кількість занять на тиждень не перевищує гранично допустиме навчальне навантаження на дитину.
 8. Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять. Зменшення навантаження на дітей відбувається за рахунок реалізації блочно-тематичного принципу планування, проведення інтегрованих занять, під час яких реалізуються завдання занять різних типів.
 9. Навчальні заняття у дошкільному навчальному закладі проводять у першій половині дня.
 10. Допустима тривалість заняття: 15 хв. — у молодших групах 20 хв. — у середніх групах 25 хв. — у старших групах.
 11. Фізкультурні заняття організовують з віку двох років. Їх тривалість для дітей віком: 3-4 роки — 20-25 хв. 5-7 років — 25-30 хв.
 12. Інтелектуальні заняття поєднують і чергують із заняттями з музичної діяльності та фізичного розвитку.
 13. Враховують дні високої працездатності – вівторок і середу.
 14. Перерви між заняттями тривають не менше 10 хв.
 15. Гурткова робота ведеться в другу половину дня.
 16. Гурткові заняття тривають 15-25 хв., зважаючи на вік дітей.
 17. Проводять інтегровані, комплексні, комбіновані заняття. Інтегроване заняття може бути тривалішим: на 5 хв. — у молодшій групі на 10 хв. —у середній групі на 15 хв. — у старшій групі.

Відповідно до програми розвитку «Українське дошкілля» в розклад занять включають такі розділи як музична діяльність, фізичний розвиток, дитина в соціумі, дитина у природному довкіллі, мовлення дитини, мовлення дитини (елементи грамоти, старша група), дитина в сенсорно-пізнавальному просторі, літературна діяльність, образотворча діяльність (малювання, ліплення, аплікація). Завдання освітніх напрямів Базового компоненту дошкільної освіти реалізуються в освітньо-виховній роботі впродовж дня (ранкові години, прогулянки, ІІ половина дня).

Кожна вікова група складає орієнтовний розклад діяльності ІІ половини дня (включають: будівельно-конструктивні ігри, театралізовану діяльність, сюжетно рольові ігри, самостійно-художню діяльність, господарсько-побутову працю, музичні та фізкультурні розваги, конструювання, художню працю тощо).

РОЗДІЛ ІІ.

Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх напрямів,

логічна послідовність їх вивчення

 

Зміст освітнього процесу в закладі дошкільної освіти  №18 «Зернятко» у 2023/2024 навчальному році спрямований на формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх напрямів Базового компонента:

Освітній напрям

(зміст

дошкільної освіти)

РЕЗУЛЬТАТИ

 (компетентності дитини)

«Особистість дитини» Рухова компетентністьце здатність дитини до самостійного застосування життєво необхідних рухових умінь та навичок, фізичних якостей, рухового досвіду в різних життєвих ситуаціях.

Здоров’язбережувальна компетентність – це здатність дитини до застосування навичок здоров’язбережувальної поведінки відповідно до наявної життєвої ситуації; дотримання  основ здорового способу життя, збереження та зміцнення здоров’я у повсякденній життєдіяльності.

Особистісна компетентність – реалізується у творчій активності дитини у всіх специфічно дитячих видах діяльності (ігровій, пізнавальній, образотворчій).

 «Дитина в соціумі»

 

Соціально-громадянська компетентність – це здатність до прояву особистісних якостей, соціальних почуттів, любові до Батьківщини; готовність  до посильної участі в соціальних подіях, що відбуваються у дитячих осередках, громаді, суспільстві та спрямовані на покращення спільного життя.
«Дитина в природному довкіллі»

 

Природничо-екологічна компетентність – це здатність до доцільної поведінки в різних життєвих ситуаціях, що грунтується на емоційно-ціннісному ставленні до природи, знання її законів та формується у просторі пізнавальної, дослідницької трудової, ігрової, діяльності.

Навички, орієнтовані на сталий розвиток, виявляються у сформованості в дітей початкових уявлень про сталі дії і поведінку, усвідомленні необхідності збереження ресурсів планети й особистої причетності до цього; розвиненості – ефективних звичок соціальної поведінки, економного споживання ресурсів та збереження природи.

«Мовлення дитини» Мовленнєва компетентність – це здатність дитини продукувати свої звернення, думки, враження тощо в будь-яких формах мовленнєвого висловлювання за допомогою вербальних і невербальних засобів. Мовленнєва компетентність об’єднує фонетичний, лексичний, граматичний, діалогічний, монологічний складники та засвідчує їх взаємозалежність і взаємозумовленість.

Комунікативна компетентність – це здатність дитини до спілкування з однолітками і дорослими у різних формах конструктивної взаємодії; здатність підтримувати партнерські стосунки, заявляти про свої наміри і бажання, узгоджувати свої інтереси з іншими, домовлятися за потреби аргументовано відстоювати свою позицію.

Художньо-мовленнєва компетентність – здатність відтворювати художньо-естетичні враження від сприйняття літературних і фольклорних творів засобами різних видів художньо-мовленнєвої діяльності, що засвідчує ціннісне ставлення дитини до художнього слова як культурного явища, друкованої чи електронної книжки, достатній для художньої комунікації рівень літературної обізнаності.

«Дитина у світі мистецтва» Мистецько-творча компетентність – здатність дитини практично реалізувати свій художньо-естетичний потенціал для отримання бажаного результату творчої діяльності на основі розвинених емоцій та почуттів до видів мистецтва, елементарно застосовувати мистецькі навички в життєвих ситуаціях під час освітньої та самостійної діяльності.
«Гра дитини» Ігрова компетентність це здатність дитини до вільної, емоційно насиченої, спонтанної активності з власної ініціативи, в якій реалізується можливість застосування наявних і освоєння нових знань та особистісного розвитку через прагнення дитини до участі в житті дорослих шляхом реалізації інтересів в ігрових та рольових діях в узагальненій формі.
«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» Предметно-практична, технологічна компетентність – здатність дитини реалізувати творчі задуми з перетворення об’єктів довкілля з використанням різних матеріалів, що спираються на обізнаність із засобами та предметно-практичними діями, з допомогою дорослого чи самостійно у процесі виконання конструктивних, технічно-творчих завдань, завдань з моделювання.

Сенсорно-пізнавальна, логіко-математична, дослідницька компетентність – це здатність дитини використовувати власну сенсорну систему в процесі логіко-математичної і дослідницької діяльності.

ОСВІТНЯ ІННОВАЦІЯ ПІБ

ПЕДАГОГА,

ПОСАДА

КВАЛІФІКАЦІЙНА КАТЕГОРІЯ СТАЖ РОБОТИ

 

 

1.

Методика «Навчання ранньому читанню»

(Л. Шелестова)

Вихователь

Багрій Іванна Володимирівна

Вища кваліфікаційна категорія 15 р.
 

 

2.

«Здоров’язберігаючітехнологіїв роботі з дошкільниками»

(фітболгімнастика)

 

Інструктор з фізичної культури Мосенжалова Любов Ярославівна Вища кваліфікаційна категорія 16 р.
 

 

3.

«Формування основ духовності у дітейдошкільноговіку».

(Педагогічні ідеї   В.Сухомлинського.)

Вихователь

Кедик Ольга Петрівна

Вища кваліфікаційна категорія 23 р.
 

5.

«Ейдетика як засіб художньо- мовленнєвогорозвиткудошкільнят».

(О. Пащенко)

Вихователь

Липка Любов Василівна

Спеціаліст 19 р.
 

6.

«Розвивальні ігри для дітейдошкільноговіку».

 

(Б.П. і О.О. Нікітіни)

Вихователь

Камінська Ярослава Іванівна

 

І

кваліфікаційна категорія

 

 

15р.

 

7.

Методика «Використання схем-моделей у лексико-граматичнійроботі».

(К.Крутій)

 

Вихователь

Осадца Івана

Анатоліївна

 

ІІ

кваліфікаційна категорія

 

8 р.

 

8.

«Розвитокуявидошкільника».

 

(О.Дяченко)

 

Вихователь

Пилипишак Ніна Олександрівна

 

Вища

кваліфікаційна категорія

 

16 р.

 

9.

«Дошкільникамосвіту для сталогорозвитку». Вихователь

Гудима-Кіндрат Ірина

Євгенівна

 

Вища

кваліфікаційна категорія

 

16 р.

10. «STREM-освіта, абоСтежинки у Всесвіт» Вихователь

Червінська Олена Володимирівна

Вища

кваліфікаційна категорія

21 р.

 

Реалізуючи вищезазначений зміст освітнього процесу, педагогічні працівники забезпечують досягнення очікуваних результатів навчання, визначених  у освітніх програмах, зазначених у розділі І.

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти у ЗДО визначено зміст і структуру освітнього процесу за інваріантною складовою. Інваріантна складова змісту дошкільної освіти сформована на державному рівні і є обов’язковою. Інваріантну частину змісту освіти систематизовано відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за вище названими освітніми напрямами. У закладі забезпечується неперервність змісту освітніх напрямів, а також наступність дошкільної та початкової ланок. Виключення з інваріантної частини будь-якої з освітніх напрямів порушує цілісність розвитку дитини на рівні дошкільної освіти і наступність її в початковій школі.

Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх напрямів, що включені до інваріантної складової, дає змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей раннього та дошкільного віку в структурі неперервної освіти.

Дотримання змісту, взаємозв’язку та логічної послідовності реалізації освітніх напрямів Базового компоненту та освітніх напрямів «Українського дошкілля» забезпечується та відображається у блочно-тематичному плануванні освітнього процесу.

З метою підвищення якості освітнього процесу у 2023/2024 навчальному році в закладі дошкільної освіти № 18 «Зернятко» використовуються  інноваційні освітні технології, а саме:

                                                 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Очікуваними результатами освітнього процесу є набуття компетентностей, що визначені за усіма освітніми напрямами Базового компонента та комплексними і парціальними програмами, за якими здійснюється освітній процес.

Набуття різних видів компетентностей дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій-провідній для дітей дошкільного віку);  руховій;  природничій; предметній; образотворчій; музичній; театральній; літературній; сенсорно-пізнавальній; мовленнєвій; трудовій і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. На кінець навчального року формується модель випускника кожної групи.

Рівень сформованості компетентностей різних вікових груп з’ясовується у процесі здійснення моніторингу рівня засвоєння програмового матеріалу дітьми раннього та дошкільного віку, отримання антропометричних даних та встановлення рівня нервово-психічного розвитку дітей раннього віку в процесі спостереження за життєдіяльністю дітей.

 

РОЗДІЛ ІІІ.

Форми організації освітнього процесу

 

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» освітня програма ЗДО визначає мету, завдання освітнього процесу на навчальний рік, а також форми його організації.

Термін навчання. Навчальний рік у закладі дошкільної освіти №18 «Зернятко» починається з 1 вересня 2023 року і закінчується 31 травня 2024 року, літній оздоровчий період (під час якого освітня робота здійснюється відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України – з 1 червня по 31 серпня 2024 року.

Організоване навчання у формі занять проводиться, починаючи з 3-го року життя. Тривалість занять становить:

 • у І молодшій групі – не більше 10 хвилин;
 • у ІІ молодшій групі – не більше 15 хвилин;
 • у середній групі – 20 хвилин;
 • у старшій групі – 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.

Тривалість проведення гурткової роботи – 1525 хвилин залежно від віку дітей.

З метою досягнення очікуваних результатів навчання (набуття компетентностей) у 2023/2024 навчальному році педагогами закладу будуть проводитися різні форми організації освітнього процесу, у тому числі заняття різних типів. Для якісної організації освітнього процесу проводяться такі заняття (за типами):

 • фронтальні, колективні (з усіма дітьми групи);
 • групові (7-12 дітей);
 • індивідуально-групові (4-6 дітей);
 • індивідуальні (1-3 дитини).

За дидактичними  цілями у всіх вікових групах організовуються такі види занять:

 • заняття із засвоєння дітьми нових знань;
 • заняття із закріплення і систематизації досвіду дітей;
 • контрольні заняття.

За специфікою поєднання змісту та форм роботи в межах заняття проводяться такі заняття:

 • інтегровані;
 • комплексні.

Інтеграція сприяє значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) та істотно знижує навчальне навантаження на дітей.

Освітня діяльність у групах планується як у I-й, так і у II-й половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень. У другій половині дня можуть плануватися заняття з художньо-продуктивної та діяльності та фізичного розвитку. Весь освітній процес організовується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей.

У ЗДО планування освітнього процесу здійснюється за режимними моментами та блочно-тематичним принципом, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

Блочно-тематичне планування освітнього процесу є одним із ефективних інструментів реалізації принципу інтеграції й сприяє кращому засвоєнню знань, умінь і практичних навичок дошкільників з відповідної теми, яка пропонується для вивчення і закріплення протягом одного-двох тижнів. Інтеграція – це шлях і спосіб формування у дітей цілісної картини світу.

Тип заняття обирає та уточнює педагог (вихователь, музичний керівник, інструктор з фізкультури, вчитель-логопед та ін.) самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених в освітніх програмах.

Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Окрім занять, проводяться інші форми спеціально організованої освітньої діяльності:

 • ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою та ін.);
 • спостереження;
 • пошуково-дослідницька діяльність;
 • екскурсії;
 • театралізована діяльність;
 • трудова діяльність;
 • тощо.

Крім спеціально організованої освітньої діяльності, передбачається самостійна діяльність дітей: ігрова, художня, фізична.

За окремим планом педагоги здійснюють індивідуальну роботу з дітьми.

Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

 • ранкової гімнастики;
 • гімнастики пробудження;
 • занять фізичною культурою;
 • рухливих ігор та ігор спортивного характеру;
 • загартування;
 • фізкультурних хвилинок під час занять;
 • фізкультурних пауз між заняттями;
 • фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід);
 • оздоровчих заходів.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з раннього віку.

В інклюзивних групах команда психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами розробляє індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами. Відповідно до особливостей розвитку дитини з ООП Команда супроводу розробляє індивідуальну програму розвитку, за якою з дитиною з ООП проводяться корекційно-розвиткові заняття. Команда супроводу формує та узгоджує з батьками розклад корекційно-розвиткових занять дитини з ООП. Корекційно-розвиткові заняття згідно з індивідуальною програмою розвитку, проводяться педагогами ЗДО та (або) із залученням фахівців інклюзивно ресурсного центру чи інших закладів освіти, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері освіти за необхідними напрямами.

У закладі дошкільної освіти функціонує чотири інклюзивні групи (ясельна група № 1, середня група № 6, старша група № 4, старша група №9). В освітній процес залучено 10 дітей з особливими освітніми потребами. Функціонування інклюзивних груп регулюється нормативно-законодавчими актами в галузі освіти України. Створено команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами. Забезпечено інформаційно-методичну підтримку організації педагогічного процесу, створене відповідне середовище, поповнено розвивальне (предметно-ігрове середовище) в групах. Проводиться корекційно-розвивальна робота спеціалістами (практичний психолог, вчитель-логопед).

З метою реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти у ЗДО проводиться гурткова робота за інтересами дітей. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість.

За окремим планом у закладі організовується оздоровлення дітей, під час якого освітній процес організовується в наступних формах:

 • ранкова гімнастика та гімнастика пробудження;
 • дозований біг, ходьба по траві, піску, по «доріжці здоров’я»;
 • рухливі та спортивні ігри;
 • процедури прийняття сонячних та повітряних ванн;
 • екскурсії, цільові прогулянки;
 • продуктивні види діяльності;
 • ігри з водою, піском;
 • конструкторські та творчі ігри;
 • пошуково-дослідницька діяльність;
 • організація трудової діяльності;
 • літературні розваги, конкурси малюнків;
 • змагання, різноманітні конкурси, естафети.

 

Вихователь Кедик М.В. на громадських засадах виконує функціональні обов’язки громадського інспектора з охорони дитинства закладу дошкільної освіти. А саме, приймає участь у виявленні та обліку дітей пільгових категорій, сприяє захисту прав та законних інтересів неповнолітніх дітей.

У ЗДО № 18 «Зернятко» сплановано інформаційно-профілактичні заходи щодо профілактики булінгу та жорстокого поводження в сім’ї. План складається з декількох етапів: діагностичний, інформаційний і практичний. Робота проводиться з усіма учасниками освітнього процесу: педагогами, батьками, дітьми.

 

РОЗДІЛ ІV.

Внутрішня система оцінювання якості освітньої діяльності

 

Для здійснення моніторингу якості освітнього процесу на 2023/2024навчальний рік укладено відповідний план вивчення стану освітнього процесу:

Мета: прогнозування шляхів розвитку ЗДО № 18 «Зернятко»; діагностування; надання   інформації про стан організації життєдіяльності дітей; стимулювання творчої активності; вдосконалення системи моніторингу.

 

БЛОК 1. ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

№ п/п Вид контролю Термін Форма узагальнення

матеріалу

Група Відповідальний
1. Фронтальний  контроль
1.1. Стан організації життєдіяльності дітей в умовах закладу дошкільноїосвіти.

 

Грудень

2023 р.

довідка

до

наказу

 

 

 

Групидітей

5-го р.ж.:

«Пізнайко»

 

Директор ЗДО

Кузьменко Т.В.,

Вихователь-методист

Драбик І.В.,

Пр. психолог

Рохман М.З.

Вчитель-логопед

Салига І.М.

1.2. Стан організації життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку.

 

травень 2024 р. довідка

до

педради

 

 

 

Групидітей

6-го р.ж.:

«Соняшник»

 

 

Директор ЗДО

Кузьменко Т.В.,

Вихователь-методист

Драбик І.В.,

Пр. психолог

Рохман М.З.

Вчитель-логопед

Салига І.М.

2.Тематичний контроль
2.1. Створення предметно-просторового розвивального середовища в кожній віковій групі до нового навчального року в умовах воєнного стану. Серпень

2023 р.

довідка

до

педради

Усігрупи Директор ЗДО

Кузьменко Т.В.,

Вихователь-методист

Драбик І.В.,

Заступник директорагосподарства

Білецька Т.В.,

Ст. мед. сестра

Кривун Г.В.

2.2. Стан організації

освітньої

роботи щодо формування соціально-громадянської компетентності у дітей 6-го р.ж.

06-18

листопада

довідка

до

педради

Групидітей

6 -го р.ж.:

«Сонечко»,

«Струмочок»

Вихователь-методист

Драбик І.В.

 

2.3. Стан роботи з формування звукової культури мовлення у дітей 5-го р.ж.

 

05-17 лютого довідка

до

педради

Групидітей

5-го р.ж.:

«Веселка»,

«Бджілка»

 

Вихователь-методист

Драбик І.В.

 

 

2.4. Стан роботи з батьками у старших групах. Січень

2024 р.

Довідка до наради при директорі Групидітей

6-го р.ж.:

«Метелик»,

«Струмочок»

 

Вихователь-методист

Драбик І.В.,

пр. психолог

 

3. Оперативний контроль
3.1. Аналіз готовності вихователів до проведення освітнього процесу: занять, прогулянки, праці, інших видів діяльності дітей. Вересень

2023 р.,

Січень

2024 р.,

Квітень

2024 р.

Інформація

довідома

Усігрупи Вихователь-

методист

Драбик І.В.

 

 

3.2. Щодо дотримання Санітарного регламенту

при організації харчування  дітей.

Режим та культура харчування

у ЗДО № 18 «Зернятко»

Жовтень

2023 р.

Довідка Вибірково Вихователь-

методист

Драбик І.В.,

Ст. мед.сестра

Кривун Г.В.

3.3. Перевірка виконання педагогами попередніх пропозицій, управлінських рішень. Упродовж

року

Інформація

до педради

Вибірково Вихователь-

методист

Драбик І.В.

 

3.4. Ведення ділової документації, педагогів. щомісячно інформація

довідома

Усігрупи Вихователь-

методист

Драбик І.В.

4. Підсумковий контроль  
4.1. Обстеження нервово-психічного розвитку дітей раннього віку. вересень,

січень,

травень

інформація

довідома,

до педради

Група дітей раннього віку:

«Колосок»

 

Директор ЗДО

Кузьменко Т.В.,

Вихователь-

методист

Драбик І.В.

4.2. Рівень виконання програми «Українське дошкілля» та БКДО. 1р\квартал інформація

довідома

Молодші, середні

групи

Директор ЗДО

Кузьменко Т.В.,

Вихователь-

методист

Драбик І.В.

4.3. Стан виконання БКДО, формування життєвої компетентності дошкільників. травень інформація

довідома,

до педради

Старшігрупи:

«Сонечко»,

«Метелик»,

«Струмочок»,

«Соняшник»

Директор ЗДО

Кузьменко Т.В.,

Вихователь-

методист

Драбик І.В.

4.4. Стан освітнього процесу у педагогів, які атестуються. березень інформація

довідома,

для АК

 

 

члени АК

 

БЛОК 2. ОЦІНЮВАННЯ ПИТАНЬ ФУНЦІОНУВАННЯ

п/п

 

Вид контролю Термін Форма узагальнення

матеріалу

Група Відповідальний
1. Безпека життєдіяльності та цивільний захист, охорона праці, охорона дитинства
1.1. Стан роботи з охорони праці.(Виконання інструкцій). вересень

2023 р.

Інформація

до наради,

довідома

Усі Заступник директора господарства

Білецька Т.В.

1.2. Організація роботи з БЖД дітей. Грудень

2023 р.

Доповідна записка

до наради,

довідома

Вибірково Вихователь-

методист

Драбик І.В.,

Ст. мед.сестра

Кривун Г.В.

 

1.3. Стан роботи з пожежної безпеки та цивільного захисту.(Проведення тренувань згідно з планом евакуації). Квітень

2024 р.

Інформація

до наради,

довідома

Усі Заступник директора господарства

Білецька Т.В.

2.Харчування
2.1. Організація харчування дітей в ЗДО (чергування дітей 6-го р.ж.) 1р\квартал інформація

довідома,

до наради

 

Вибірково Вихователь-

методист

Драбик І.В.,

Ст. мед.сестра

Кривун Г.В.

3. Медичне обслуговування
3.1. Виконання режиму дня в організації життєдіяльності дошкільників. Березень

2024 р.

Доповідна записка

до наради

Вибірково Ст. мед.сестра

Кривун Г.В.

3.2. Обстеження нервово-психічного розвитку дітей раннього віку. вересень січень травень інформація

довідома,

до педради

Група дітей раннього віку

«Колосок»

Директор ЗДО

Кузьменко Т.В.,

Вихователь-

методист

Драбик І.В.,

пр. психолог

 

 

Моніторинг в закладі дошкільної освіти проводиться відповідно до: Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Порядку проведення моніторингу якості освіти та розробленого Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі дошкільної освіти № 18 «Зернятко» Івано-Франківської міської ради.

Для організації та проведення моніторингу досягнень дітей дошкільного віку використовується посібник «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти: методичний посібник/за заг.ред. Т.В.Киричук, О.М.Кулик, Н.М.Шаповал.- Тернопіль: Мандрівець, 2021.-184с. та Шкала оцінювання якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти ECERS -3.

Основні методи проведення дослідження під час моніторингу:

опитування (анкетування, інтерв’ювання), тестування, спостереження за освітнім процесом та освітньою діяльністю у закладах освіти, фокус-група, аналіз документації закладу освіти, аналіз статистичних даних про стан системи освіти за встановленими формами звітності, інші методи, визначені у Програмі.

За результатами здійснення моніторингових процедур педагоги планують корекційну діяльність з дітьми раннього та дошкільного віку, а також індивідуальну роботу.

ЗДО здійснює планування методичної роботи також з урахуванням цих результатів.