Читайте на сайті

Статистика:

Законодавчі та нормативно-правові документи в галузі дошкільної освіти

І. Базові

1. Конституція України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

2. Закон України «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

3. Закон України «Про дошкільну освіту »  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text

4. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція).   https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf

5. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24 грудня 1993 р. №3808-ХІІ, зі змінами від 18 червня 1999 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12#Text

6. Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. №2402-ІІІ, зі змінами від 24 квітня 2008 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text

7. Закон України «Про Державний Гімн України» від 6 березня 2003 р. №602-ІV.  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/602-15#Text

8. Конвенція про права дитини. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text

9. Порядок створення, реорганізації та ліквідації навчально-виховних закладів, затверджений постановою Кабінету Міністерства України від 05.04.1994. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-94-%D0%BF#Text

10. Про організацію обліку дітей дошкільного віку (лист МОН України №1/9-263 від 07.05.2007 р.).https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-263290-07#Text

11. «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах» (лист МОН України №1/9-577 від 29.07.2011 р.)https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-577736-11#Text

12. Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 7 вересня 2000 р. №439. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0439290-00#Text

13. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text

ІІ. Установчі документи

1. Положення про дошкільний навчальний заклад. затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №305. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-%D0%BF#Text

2. Положення про навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №306. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2003-%D0%BF#Text

3. Про затвердження примірного статуту дошкільного навчального закладу (наказ Міністерства освіти і науки від 24.04.2003 р. № 257). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0257290-03#Text

4. Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних закладів (лист від 18.02.2011 №1/9-114). https://ips.ligazakon.net/document/MUS1466

5. Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів (затверджені наказом Міністерства освіти і науки №1055 від 04.11.2010). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1157-10#Text

ІІІ. Атестація

1.НАКАЗ”Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників” від 09.09.2022 №805  (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2022 р. за № 1649/38985) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1649-22#Text

ІV. Діловодство

1. Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти України від 30 січня 1998 р. №32. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0378-98#Text

2. Інструкція «Про порядок ведення трудових книжок працівників», затверджена 29.07.93 №58.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0110-93?fbclid=IwAR3GhtRJWj69LPbopHh4rjSLGtDaDfyK1QAO-4lmSeSATycDLjemJugDI2E#Text

3. Про затвердження інструкції з діловодства за зверненням громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, постанова кабінету міністрів України від 14 квітня 1997 р. №348.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-97-%D0%BF#Text

V. Кадрове забезпечення

1. Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 №963.  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-2000-%D0%BF#Text

2. Перелік закладів і установ освіти…, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4.11.1993 №909. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-93-%D0%BF#Text

3. Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації…, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 №695.  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-97-%D0%BF#Text

4. Щодо посади помічника вихователя, лист МОН та ЦК профспілки … від 19.03.2009 №1/9-176, «02-5/116».

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v_116290-09#Text

VІ. Медичне обслуговування

1. Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1090-05#Text

2. Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах,затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 №826. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/826-2002-%D0%BF#Text

VІІ. Методичний кабінет

1. «Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу» (№1070 від 09.11.2010).

https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/10413/

VІІІ. Обладнання

1. Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2017 №1633 https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/perelik-igrovogo-ta-navchalno-didaktichnogo-obladnannya

ІХ . Планування

1. Планування роботи в дошкільних навчальних закладах (лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 р. №1/9-455).https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/4277/

2. Про організацію і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі (№ 14/18-3082 від 26.07.2010). https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/9091/

3. Лист Міністерства освіти і науки України від 27 серпня 2000 р. 1/9-352 (рекомендації щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх планок психологічної служби системи освіти України). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-352290-00#Text

4. Інструктивно-методичний  лист МОН України “Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2020/2021 навчальному році ” від 20.06.2013 року № 1/9-446. https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/36305/

5. Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» https://imzo.gov.ua/2016/09/08/list-mon-vid-02-09-2016-1-9-454-shhodo-organizatsiyi-roboti-z-muzichnogo-vihovannya-ditey-u-doshkilnih-navchalnih-zakladah/

6. Освітні програми:

Х. Психологічна служба

1. Положення про психологічну службу системи освіти України.  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18?fbclid=IwAR1z7enTqT2X4mPG_pEELobGB3JUHQdJnlKQH38TrMa-QIOqKtK4CkM3UXw#Text

2. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджене наказом міністерства освіти і науки України від 19 жовтня 2001 р. №691.https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0691290-01#Text

3. Про атестацію практичних психологів і соціальної роботи (лист Міністерства освіти і науки України від 13 грудня 2001 р. №1/9-439). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-439290-01#Text

ХІ. Оплата праці

1. Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом МОН України від 15.04.1993 №102. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-93#Text

2. Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних.., затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 №373. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-2011-%D0%BF#Text

3. Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп, лист МОН України від 26.11.2008 №1/9-764.

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-764290-08#Text

4. Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-93#Text

5. Про внесення змін до Порядоку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти.  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-2004-%D0%BF#Text

6. Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. №1298. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF#Text

7. Схема тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів усіх типів і найменувань (крім дитячих будинків), наказом МОН України від 26.09.2005 №557. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1130-05#Text

ХІІ. Охорона життя і здоров’я

1. Лист МОН України «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах». від 02.09.2006 р. №1/9-456  https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/52237/

2. Наказ Міністерства охорони життя і здоров’я України від 23.07.2002 №280. Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може привести до поширення інфекційних хвороб. Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2002 року № 280. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0639-02#Text

3. Лист Міністерства № 1/9-482 від 23.09.2014 “Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах” https://zakononline.com.ua/documents/show/123422___123422

4. Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16#Text

ХІІІ. Робота з дітьми, які не відвідують ДНЗ

1. Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади (лист МОН України №1/9-583 від 04.10.2007). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-583290-07#Text

2.  Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї (Наказ Міністерства і науки, молоді та спорту України від 30.06.2011 №714).https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0714736-11#Text

ХІV. Робота з батьками

1. Про затвердження встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах, наказ МОН України від 21.11.2002 р. №667. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0953-02#Text

2. Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів, постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 №1243.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1243-2002-%D0%BF?fbclid=IwAR1XGdtt3oGPBPTP-W41Nvg183UY1XsXL_tOUt7QQtpZzW6PUluPmlpgrBY#Text

3. Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку (лист МОН України №1/9-666 від 27.09.2010 р.). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-666290-10#Text

4. «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (лист МОН України №1/9-811 від 17.12.2008 р.). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-811290-08#Text

5. Примірне положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховують в умовах сім’ї, затверджене наказом МОН… України 30.06.2011 №714.https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0714736-11#Text

ХV. Стимулювання праці

1. Порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 №898. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2000-%D0%BF#Text

ХVІ. Час відпочинку

1. Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем системи міністерства освіти України, який може надаватись додаткова відпустка, затверджено 11.03.1998. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v9-96281-98#Text

2. Порядок надання щорічної основної відпустки …, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №346. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/346-97-%D0%BF#Text

3. Про надання навчальної відпустки, лист Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2005 №09-402. https://zakononline.com.ua/documents/show/122934___122934

ХVІІ. Фізичне виховання

1. Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ  https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/52237/

2.  Система організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21 липня 2003 р. №486. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0903-03#Text

3.  Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 2 серпня 2005 р. №458. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0909-05#Text

ХVІІІ. Харчування

1. Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 р. №298/227.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0523-06

2. Закон про дитяче харчування від 14.09.2006 року №142-V. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-16

3. Норми харчування у навчальних та оздоровчих закладах, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-2004-%D0%BF#Text

4. Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 01.06.2005 р. №242/329. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0661-05#Text

5. Постанова про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку від 22 листопада 2004 р. № 1591  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-2004-%D0%BF#Text