Читайте на сайті

Статистика:

Освітня програма ДНЗ

СХВАЛЕНО

педагогічною радою

ДНЗ (ясла-садок)  №18  «Зернятко»

протокол  № 1

від «28» серпня  2020р

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач  ДНЗ (ясла-садок) №18  «Зернятко»»      

____________________Т.В. Кузьменко

  «28»  серпня  2020р.

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 дошкільного навчального закладу (ясел-садка)

№  18  «Зернятко»

на 2020 /2021 навчальний рік

 

Вступ……………………………………………………….….3

Розділ І. Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти   …………………….. 8

Розділ ІІ. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічна послідовність їх реалізації……………  13

Розділ ІІІ. Форми організації освітнього процесу…………………………… 18

Розділ ІV. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти …………………………………… 22

 

 

 

Вступ

         Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 18 «Зернятко»  загального розвитку.

Адреса:76009  м. Івано – Франківськ вул. Івана Павла ІІ, 14

Телефон: 78-64-25, e-mail: sadok.zernyatko@gmail.com

У своїй діяльності навчальний заклад керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом, який затверджений рішенням XXXVI сесії   Івано-Франківської міської ради п’ятого демократичного скликання від 27 листопада 2008 року.

Відповідно до чинного Статуту у 2020/2021 н.р. дошкільний навчальний заклад «Зернятко» буде працювати за 10,5 годинним режимом роботи. У дошкільному навчальному закладі функціонує 13 груп:

 • 1 група – для дітей раннього віку;
 • 4 групи – для дітей 4-го року життя;
 • 4 групи – для дітей 5-го року життя;
 • 4 групи – для дітей 6-го року життя,

з них: 5 груп  з 12-ти годинним перебуванням дітей (з 7 год. 30 хв. до 19 год. 30 хв.).

У 2020 р. відкриються 3 інклюзивні групи (молодшого, середнього та старшого дошкільного віку).

Списковий склад становить 379 дітей.

Освітній процес в дошкільному навчальному закладі здійснюється українською мовою.

Кількість педагогічних працівників

Педагогічний  колектив налічує  33 педагоги,  з  них   26  вихователів, 2 музичні керівники, 1 інструктор з фізичної культури, 1 практичний психолог, 2 асистенти вихователя.

Завідувач: Кузьменко Т.В., освіта вища, педагогічний стаж 43 роки.

Вихователь-методист: Драбик І.В., освіта вища, педагогічний стаж 11 років, спеціаліст вищої категорії.

Спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії – 4 педагога.

Спеціалісти першої кваліфікаційної категорії – 11 педагогів.

Спеціалісти другої кваліфікаційної категорії – 8 педагогів.

Спеціалісти – 9 педагогів.

 

Відповідно до статті 4 Закону України «Про дошкільну освіту» дошкільний навчальний заклад № 18  «Зернятко» у 2020/2021 навчальному році спрямовує діяльність на забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

Освітня програма дошкільного навчального закладу № 18 «Зернятко» на 2020/2021 навчальний рік розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 615 від 22.05.2012 р.

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення вихованцями обов’язкових результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Зміст освітньої програми передбачає:

 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;
 • виховання елементів природо-доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;
 • розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

 

Мета і завдання освітньої програми:

 • забезпечення якісної організації та здійснення освітнього процесу в ДНЗ;
 • створення умов, комфортних для розвитку пізнавальних і психічних процесів дітей, їхньої спрямованості на активність у соціумі;
 • забезпечення реалізації можливостей і здібностей кожної дитини;
 • створення в групах атмосфери гуманного та доброзичливого ставлення до всіх вихованців, що сприятиме вихованню у них товариськості,
 • доброзичливості, допитливості, ініціативності, формуванню самостійності і творчості;
 • турбота про здоров’я, емоційне благополуччя та своєчасний всебічний розвиток  кожної дитини;
 • максимальне використання різноманітних видів дитячої діяльності, їх інтеграція задля підвищення ефективності освітнього процесу;
 • творча організація (креативність) освітнього процесу;
 • варіативність використання навчального матеріалу з метою розвитку творчості з урахуванням інтересів і здібностей кожної дитини;
 • забезпечення шанобливого ставлення до результатів дитячої творчості;
 • єдність підходів до виховання дітей в умовах закладу дошкільної освіти та сім’ї;
 • забезпечення наступності між закладом дошкільної освіти та початковою школою, що виключає розумові та фізичні перевантаження у змісті освіти дітей дошкільного віку;
 • організація психолого-педагогічної підтримки дітей у відповідності з їх віковими та індивідуальними особливостями і здібностями, розвиток здібностей і творчого потенціалу кожної дитини як суб’єкта відносин з самим собою, іншими дітьми, дорослими та світом;
 • забезпечення психолого-педагогічної підтримки сім’ї та підвищення компетентності батьків у питаннях розвитку освіти, охорони і зміцнення здоров’я дітей;
 • корекційно-розвивальна робота, що забезпечує своєчасну спеціалізовану допомогу в освоєнні змісту навчання і корекцію вад дітей в умовах закладу дошкільної освіти;
 • підвищення професійної майстерності педагогів дошкільної освіти.

 

Організація освітнього процесу дошкільного навчального закладу № 18 «Зернятко» у 2020/2021 навчальному році буде здійснюватися відповідно до власної концепції за пріоритетними напрямами діяльності:

 • Формування бережного ставлення до власного здоров’я; прищеплення навичок особистої гігієни; формування культури діяльності, дотримання гігієнічно обґрунтованих вимог до організації життєдіяльності дітей дошкільного віку згідно вимог сьогодення, в умовах пандемії.
 • Формування екологічної свідомості, навичок практичного життя, готовності до взаємодії з навколишнім світом.
 • Формування математичної компетенції засобами інноваційних технології.
 • Сприяння підвищенню професійної майстерності педагогів шляхом самоосвіти та участі у різних формах методично роботи.
 • Впровадження сучасних методів та інноваційних технологій у взаємодії з родинами у вихованні і розвитку дітей.
 • Забезпечення освітнього процесу на принципах наступності закладу дошкільної освіти та початкової школи в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».

Та буде спрямована на реалізацію таких завдань:

 • Продовжити забезпечення якості дошкільної освіти шляхом формування професійної компетентності педагогів.
 • Продовжити формувати бережне ставлення до власного здоров’я; прищеплення навичок особистої гігієни; формування культури діяльності, дотримання гігієнічно обґрунтованих вимог до організації життєдіяльності дітей дошкільного віку.
 • Продовжувати створювати умови для інклюзивного навчання дошкільників. Підвищувати кваліфікаційний рівень педагогів з питань надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами.
 • Активізувати роботу з батьками, забезпечувати прозорість і відкритість роботи закладу через контент веб-сайту, онлайн-платформ та мобільних додатків спільнот відкритих груп в соціальних мережах.
 • Організувати роботу з формування математичної компетенції дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних підходів.
 • Удосконалювати роботу з формування екологічної освіченості дітей та їх готовності до взаємодії з навколишнім світом.

 

Основні напрямки методичної роботи в закладі на 2020/2021 н.р.:

 1. Сприяти реалізації завдань Закону України “Про дошкільну освіту ” та нормативно-правових документів про методичну роботу в дошкільному навчальному закладі шляхом вивчення, узагальнення та впровадження в практику діяльності педагогів надбань науки, педагогічних технологій, творчого підходу до розв’язання професійних проблем з педагогічними кадрами.
 2. Формувати інформаційно-комунікативну компетентність педагогів як необхідної умови успішності професійної діяльності.
 3. Створити умови для реалізації педагогіки партнерства – плідної співпраці з дітьми та батьками на засадах взаємної довіри й поваги.

4. Покращувати рівень сформованої життєвої компетентності дитини шляхом використання       сучасних інформаційних технологій, впровадження інноваційних технологій та педагогічних ідей в освітньо-виховний процес.

Педагоги ДНЗ забезпечують засвоєння здобувачами освіти обов’язкового мінімуму змісту дошкільної освіти на рівні вимог Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти України.

Обов’язковий мінімум передбачає:

 • компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;
 • надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості, формування у дітей узгоджувати особисті інтереси з колективними;
 • формування у дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду;
 • забезпечення індивідуального особистісного розвитку.

Забезпечення наступності і перспективності в освітньому процесі між дошкільною і початковою освітою полягає у послідовності чинних програм розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку та освітньої програми для 1 класу початкової школи.

Формування позитивної мотивації здобувачів освіти до освітньої діяльності здійснюється через розвиток життєвих компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.

 

Розділ І

Загальний обсяг навантаження та очікувані

результати навчання здобувачів освіти

 

Освітній процес у дошкільному навчальному закладі № 18 «Зернятко» здійснюється відповідно до програмно-методичного забезпечення та є єдиним комплексом освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми комплексними та парціальними  програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

Відповідно до рішення педагогічної ради дошкільного навчального закладу № 18 «Зернятко»  (протокол № 1 «28» серпня 2020 року) освітній процес здійснюється за програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України та регіональними парціальними програмами).

Зміст інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти забезпечується через освітню програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист МОН України від 23.05.2017 № 1/11–4988)

Організація освітнього процесу у спеціальних та інклюзивних групах здійснюється за освітніми програмами для роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби (відповідно до нозології), рекомендовані Міністерством освіти і науки України: Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт», авт. Скрипник Т.В. (Лист МОНУ від 04.04.2013 №1/11- 6544)

Вчитель-логопед організовує свою роботу відповідно Програми «Корекційно-розвиткова робота з дітьми із загальним та фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення», авт..І.В.Кравцова,, Л.Л.Стахова (Лист МОНУ від 05.07.2019 №22.1/12-Г-577)

Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти реалізується через роботу гуртків та інтеграцію змісту парціальних програм у різні види діяльності.

У 2020/2021 навчальному році будуть упроваджуватись такі парціальні програми для інтеграції їх змісту у різні види діяльності:

Дитяча хореографія. Програма хореографічної діяльності дітей від 3-х до 7-ми років. Шевчук А.С. – 2015 https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/6dityacha-xoreografiya-shevchuk.pdf

Англійська мова для дітей від 3 до 6 років. Парціальна освітня програма (Мишкова І.В., Савлук Г.І., Ножовнік О.М.). – 2016 https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/5anglijska-mova-dlya-ditej-doshkilnogo-viku-kulikova.pdf

Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку. Парціальна програма для закладів дошкільної освіти.  (лист ІМЗО від 12.02.2019 р. №22.1/12-г-46 )

Авторська програма Л.Шелестової «Розвивальне читання»

«Психологічні перлинки для кожної дитинки» Наталія Сидоренко. https://drive.google.com/file/d/1sdHMF45q2GeM_VcsWG_82gwX2DxXzIpu/view

У 2020/2021 навчальному році буде організовано роботу таких гуртків:

гурток англійської мови, гурток хореографії.

 

Діяльність гуртків здійснюється за такими програмами:

Англійська мова для дітей дошкільного віку. Програма та методичні рекомендації. Кулікова І.А., Шкваріна Т.М., заг.ред. Низковська О.В. (Лист ІМЗО від 28.07.2015 №14.1/12 – Г-952)

Дитяча хореографія. Програма хореографічної діяльності дітей від 3-х до 7-ми років. Навчально-методичний посібник. Шевчук А.С. (Лист ІМЗО від 05.05.2015 №14.1/12-Г-255)

 

У 2020/2021 навчальному році у ДНЗ функціонуватимуть такі групи:

І молодша група № 1 «Колосок» (10,5 год.); ІІ молодша група № 2 «Вишенька» (10,5 год.); середня група № 3 «Веселка» (12 год.); старша група № 4 «Сонечко» (12 год.);  середня група № 5 «Малятко» (10,5 год.); середня група № 6 «Пізнайко» (10,5 год.); ІІ молодша група № 7 «Віночок» (10,5 год.); ІІ молодша група № 8 «Ромашка» (10,5 год.); старша група № 9 «Метелик» (12 год.); середня група № 10 «Бджілка» (12 год.); старша група № 11 «Струмочок» (10,5 год.); ІІ молодша група  №12 «Веселка» (12 год.); старша група №14 «Соняшник» (10,5 год.), (5-денний робочий тиждень).

З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вищезазначених освітніх програм та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 р. № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», листа МОН України від 30.07.2020 р. № 1/9-411 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році загальний обсяг тижневого навантаження за віковими групами становитиме:

Розподіл групових фронтальних занять на тиждень

у 2020/2021 навчальному році у групах з 10,5 і 12-ти годинним перебуванням

(5-денний робочий тиждень) за програмою «Українське дошкілля»,

рекомендованою МОН України від 09.11.2015 р. № 1/11–16163,

 

 

 

 

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями

Кількість занять на тиждень за віковими групами
Перша

молодша

(від 2 до 3р.)

Друга молодша

(від 3 до 4р.)

Середня

(від 4 до 5р.)

Старша

(від 5 до 6 (7)р.)

Дитина в соціумі 1 2 2 3
Дитина в природному довкіллі 1 1 1 2
Художньо-продуктивна діяльність

Дитина  у світі культури

(музична, образотворча, театральна, художня література тощо)1

 

4

 

4

 

5

 

5

 

Сенсорний розвиток 2
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Логіко-математичний розвиток

1 1 2
Мовлення дитини

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2 3 3 3
Здоров’я та фізичний розвиток2 2 3 3 3
Загальна кількість занять на тиждень 10 11 12 15
Додаткові освітні послуги на вибір батьків: 3

– хореографія

– англійська мова

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Максимальна кількість занять на тиждень4 4 4
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)

Примітки:

 1. Заняття з ознайомлення із соціумом проводяться 1 раз на тиждень та інтегруються у зміст інших занять (з розвитку мовлення, логіко-математичного розвитку, образотворчої діяльності, ознайомлення з природним довкіллям) із метою реалізації програмових вимог за даним напрямом у повному обсязі.
 2. Заняття ознайомлення з природним довкіллям проводяться 1 раз на тиждень та інтегруються у зміст інших занять (з розвитку мовлення, логіко-математичного розвитку, образотворчої діяльності, ознайомлення із соціумом) з метою реалізації програмових вимог за цим напрямом у повному обсязі.
 3. Заняття з художньої літератури планується таким чином: у середній та старшій групах 1 заняття на тиждень може бути проведено за рахунок кількості занять з художньо-продуктивної діяльності; інтегруватися у заняття з мовленнєвого розвитку та художньо-продуктивної діяльності у І та ІІ молодших групах.
 4. Заняття з сенсорного та логіко-математичного розвитку реалізуються не лише на спеціально організованих заняттях, а й інтегруються у інші види діяльності дітей.
 5. Заняття з розвитку мовлення і культури мовленнєвого спілкування проводяться у І та ІІ молодших та середній групах – 1 раз на тиждень, старшій групі – 2 рази на тиждень, та інтегруються у зміст інших занять (ознайомлення з природним довкіллям, логіко-математичного розвитку, образотворчої діяльності, ознайомлення із соціумом) з метою реалізації програмових вимог  за даним напрямом у повному обсязі.
 6. Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей. Вони можуть бути проведені, як окремі заняття (при наявності умов для їх проведення) або їх зміст може бути реалізований під час проведення фізкультхвилинок, фізкультпауз, рухливих ігор тощо.
 7. Заняття гуртків у групах з короткотривалим терміном перебування проводяться для дітей, які відвідують навчальні заняття, у інші дні, щоб запобігти перевантаження дітей. З перелічених гуртків діти відвідують заняття відповідно до своїх інтересів та побажань батьків. Кількість занять на тиждень не перевищує гранично допустиме навчальне навантаження на дитину.
 8. Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять. Зменшення навантаження на дітей відбувається за рахунок реалізації блочно-тематичного принципу планування, проведення інтегрованих занять, під час яких реалізуються завдання занять різних типів.
 9. Навчальні заняття у дошкільному навчальному закладі проводять у першій половині дня.
 10. Допустима тривалість заняття: 15 хв. — у молодших групах 20 хв. — у середніх групах 25 хв. —  у старших групах.
 11. Фізкультурні заняття організовують з віку двох років. Їх тривалість для дітей віком: 2-3 роки — 15 хв. 3-4 роки — 20-25 хв. 5-7 років — 25-30 хв.
 12. Інтелектуальні заняття поєднують і чергують із заняттями з музичної діяльності та фізичного розвитку.
 13. Враховують дні високої працездатності – вівторок і середу.
 14. Перерви між заняттями тривають не менше 10 хв.
 15. Гурткова робота ведеться в другу половину дня.
 16. Гурткові заняття тривають 15-25 хв., зважаючи на вік дітей.
 17. Проводять інтегровані, комплексні, комбіновані заняття. Інтегроване заняття може бути тривалішим: на 5 хв. — у молодшій групі на 10 хв. — у середній групі на 15 хв. — у старшій групі.

Відповідно до програми розвитку «Українське дошкілля» в розклад занять включають такі розділи як музична діяльність, фізичний розвиток, дитина в соціумі, дитина у природному довкіллі, мовлення дитини, мовлення дитини (елементи грамоти, старша група), дитина в сенсорно-пізнавальному просторі, літературна діяльність, образотворча діяльність (малювання, ліплення, аплікація). Завдання освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти реалізуються в освітньо-виховній роботі впродовж дня (ранкові години, прогулянки, ІІ половина дня).

Кожна вікова група складає орієнтовний розклад діяльності ІІ половини дня (включають: будівельно-конструктивні ігри, театралізовану діяльність, сюжетно рольові ігри, самостійно-художню діяльність, господарсько-побутову працю, музичні та фізкультурні розваги, конструювання, художню працю тощо).

 

Розділ ІІ

Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній,

 логічна послідовність їх вивчення

 

Зміст освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі № 18 «Зернятко» у 2020/2021 навчальному році спрямований на формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх ліній Базового компонента:

 

Освітня лінія Зміст освітнього процесу
Особистість дитини Передбачає:

– формування позитивного образу «Я», створення бази особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;

– виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності. На кінець дошкільного періоду життя в дитини мають бути сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка.

Дитина в соціумі

 

Передбачає:

формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим. Завдяки спілкуванню з дорослими, як носіями суспільно-історичного досвіду людства, в дитини з’являються інтерес та вміння розуміти інших, долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля для досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей. Взаємодія з іншими людьми є своєрідним видом входження дитини в людський соціум, що вимагає уміння узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства.

Дитина в природному довкіллі

 

Передбачає:

природничу освіченість через наявність уявлень дитини про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Ціннісне ставлення дитини до природи виявляється у її природодоцільній поведінці: виважене ставлення до рослин і тварин; готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою; дотримування правил природокористування.

Містить доступні дитині дошкільного віку уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля.

Мовлення дитини  Передбачає:

засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом специфічно людського спілкування є найвагомішим досягненням дошкільного дитинства. Мова виступає «каналом зв’язку» для одержання інформації з немовних сфер буття, засобом пізнання світу від конкретно-чуттєвого до понятійно-абстрактного. Мовленнєве виховання забезпечує духовно-емоційний розвиток дитини через органічний зв’язок із національним вихованням. Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку складається із різних видів говоріння та слухання, під час якої формуються мовленнєві вміння і навички. Вивчення української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот передбачає залучення дітей інших національностей, які є громадянами України, до оволодіння українською мовою як державною на рівні вільного спілкування з іншими дітьми і дорослими, виховання інтересу та позитивного ставлення до української мови.

Дитина в світі культури Передбачає:

формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці. Результатом оволодіння дитиною різними видами предметної та художньої діяльності є сформоване емоційно-ціннісне ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності, позитивна мотивація досягнень; здатність орієнтуватися в розмаїтті властивостей предметів, розуміти різні способи створення художніх образів, виявляти інтерес до об’єктів, явищ та форм художньо-продуктивної діяльності, а також оволодіння навичками практичної діяльності, культури споживання.

Гра дитини Передбачає:

розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Гра забезпечує задоволення ігрових уподобань кожної дитини, сприяє виникненню дружніх, партнерських стосунків та ігрових об’єднань за інтересами, спонукає до обміну думками, оцінювання себе й інших, заохочує до імпровізації, висловлювання власних оцінно-етичних суджень.

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі Передбачає:

сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів довколишнього світу. Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати отримані знання у практичній діяльності (ігрова, трудова, сенсорно-пізнавальна, математична тощо), оволодіння способами пізнання дійсності, розвиток у неї наочно-дієвого, наочно-образного, словесно-логічного мислення. Сенсорно-пізнавальна освітня лінія спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях.

 

Реалізуючи вищезазначений зміст освітнього процесу, педагогічні працівники забезпечують досягнення очікуваних результатів навчання, визначених  у освітніх програмах, зазначених у розділі І.

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти у ДНЗ визначено зміст і структуру освітнього процесу за інваріантною складовою. Інваріантна складова змісту дошкільної освіти сформована на державному рівні і є обов’язковою. Інваріантну частину змісту освіти систематизовано відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за вище названими освітніми лініями. У закладі забезпечується неперервність змісту освітніх ліній, а також наступність дошкільної та початкової ланок. Виключення з інваріантної частини будь-якої з освітніх ліній порушує цілісність розвитку дитини на рівні дошкільної освіти і наступність її в початковій школі.

Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх ліній, що включені до інваріантної складової, дає змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей раннього та дошкільного віку в структурі неперервної освіти.

Дотримання змісту, взаємозв’язку та логічної послідовності реалізації освітніх ліній Базового компоненту забезпечується та відображається у блочно-тематичному плануванні освітнього процесу.

 

З метою підвищення якості освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році в дошкільному навчальному закладі № 18 «Зернятко» використовуються  інноваційні освітні технології, а саме:

 

№ п\п Освітня інновація ПІБ вихователя,

посада

Кваліфікаційна категорія Стаж роботи
1

 

 

Теорія розв’язання винахідницьких завдань (Г.Альтшуллер)

 

Левицька О.С., вихователь І

кваліфікаційна категорія

10 р.
2

 

 

Дошкільникам освіту для сталого розвитку Гудима-Кіндрат І.Є.,

вихователь

Вища

кваліфікаційна категорія

13р.
3

 

 

Технологія розвитку логічного мислення.

(Х. Кюізенера)

Гуменюк Г.Б., вихователь І

кваліфікаційна категорія

11 р.

 

4

 

 

 

Методика використання схем-моделей в лексико-граматичній роботі (К.Крутій) Осадца І.А.,

вихователь

ІІ

кваліфікаційна категорія

5 р.
5 Розвиток творчої уяви дошкільника (О.Дяченко) Пилипишак Н.О., вихователь І

кваліфікаційна категорія

13 р.
6 Здоров’язберігаючі технології в роботі з дошкільниками. (фітболгімнастика) Мосенжалова Л.Я., інструктор з фізичної культури Вища

кваліфікаційна категорія

13 р.
7 Формування основ духовності у дітей дошкільного віку.

(Педагогічні ідеї В. Сухомлинського)

Кедик О.П.,

вихователь

Вища

кваліфікаційна категорія

13 р.
8 Навчання ранньому читанню

за методикою

(Л. Шелестової)

Багрій І.В.,

кваліфікаційна категорія

Вища

кваліфікаційна категорія

12 р.
9 Технологія інтегрованого навчання і виховання (Б.Нікітін) Камінська Я.І.,

вихователь

І

кваліфікаційна категорія

12 р.
10 Ейдетика як засіб художньо-мовленнєвого розвитку дошкільнят. (О.Пащенко) Липка Л.В.,

вихователь

Спеціаліст 7 р.
11 LEGO-технологія-чарівні цеглинки успіху. Галахіна С.З.,

вихователь

ІІ

кваліфікаційна категорія

3 р.

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Очікуваними результатами освітнього процесу є набуття компетентностей, що визначені за усіма освітніми лініями Базового компонента та комплексними і парціальними програмами, за якими здійснюється освітній процес.

Набуття різних видів компетентностей дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій-провідній для дітей дошкільного віку); руховій; природничій; предметній; образотворчій; музичній; театральній; літературній; сенсорно-пізнавальній; мовленнєвій; трудовій і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. На кінець навчального року формується модель випускника кожної групи.

Рівень сформованості компетентностей різних вікових груп з’ясовується у процесі здійснення моніторингу рівня засвоєння програмового матеріалу дітьми раннього та дошкільного віку, отримання антропометричних даних та встановлення рівня нервово-психічного розвитку дітей раннього віку в процесі спостереження за життєдіяльністю дітей.

Розділ ІІІ

Форми організації освітнього процесу

 

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» освітня програма ДНЗ визначає мету, завдання освітнього процесу на навчальний рік, а також форми його організації.

Термін навчання. Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі № 18 «Зернятко» починається 1 вересня 2020 року і закінчується 31 травня 2021 року, літній оздоровчий період (під час якого освітня робота здійснюється відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України – з 1 червня по 31 серпня 2021 року.

Організоване навчання у формі занять проводиться, починаючи з 3-го року життя. Тривалість занять становить:

 • у І молодшій групі – не більше 10 хвилин;
 • у ІІ молодшій групі – не більше 15 хвилин;
 • у середній групі – 20 хвилин;
 • у старшій групі – 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.

Тривалість проведення гурткової роботи – 1525 хвилин залежно від віку дітей.

З метою досягнення очікуваних результатів навчання (набуття компетентностей) у 2020/2021 навчальному році педагогами закладу будуть проводитися різні форми організації освітнього процесу, у тому числі заняття різних типів. Для якісної організації освітнього процесу проводяться такі заняття (за типами):

 • фронтальні, колективні (з усіма дітьми групи);
 • групові (7-12 дітей);
 • індивідуально-групові (4-6 дітей);
 • індивідуальні (1-3 дитини).

За дидактичними цілями у всіх вікових групах організовуються такі види занять:

 • заняття із засвоєння дітьми нових знань;
 • заняття із закріплення і систематизації досвіду дітей;
 • контрольні заняття.

За специфікою поєднання змісту та форм роботи в межах заняття проводяться такі заняття:

 • інтегровані;
 • комплексні.

Інтеграція сприяє значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) та істотно знижує навчальне навантаження на дітей.

Освітня діяльність у групах планується як у I-й, так і у II-й половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень. У другій половині дня можуть плануватися заняття з художньо-продуктивної та діяльності та фізичного розвитку. Весь освітній процес організовується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей.

У ДНЗ планування освітнього процесу здійснюється за режимними моментами та блочно-тематичним принципом, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

Блочно-тематичне планування освітнього процесу є одним із ефективних інструментів реалізації принципу інтеграції й сприяє кращому засвоєнню знань, умінь і практичних навичок дошкільників з відповідної теми, яка пропонується для вивчення і закріплення протягом одного-двох тижнів. Інтеграція – це шлях і спосіб формування у дітей цілісної картини світу.

Тип заняття обирає та уточнює педагог (вихователь, музичний керівник, інструктор з фізкультури, вчитель-логопед та ін.) самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених в освітніх програмах.

Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Окрім занять, проводяться інші форми спеціально організованої освітньої діяльності:

 • ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою та ін.);
 • спостереження;
 • пошуково-дослідницька діяльність;
 • екскурсії;
 • театралізована діяльність;
 • трудова діяльність;
 • тощо.

Крім спеціально організованої освітньої діяльності, передбачається самостійна діяльність дітей: ігрова, художня, фізична.

За окремим планом педагоги здійснюють індивідуальну роботу з дітьми.

Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

 • ранкової гімнастики;
 • гімнастики пробудження;
 • занять фізичною культурою;
 • рухливих ігор та ігор спортивного характеру;
 • загартування;
 • фізкультурних хвилинок під час занять;
 • фізкультурних пауз між заняттями;
 • фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід);
 • оздоровчих заходів.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з раннього віку.

В інклюзивних групах команда психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами розробляє індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами. Відповідно до особливостей розвитку дитини з ООП Команда супроводу розробляє індивідуальну програму розвитку, за якою з дитиною з ООП проводяться корекційно-розвиткові заняття. Команда супроводу формує та узгоджує з батьками розклад корекційно-розвиткових занять дитини з ООП. Корекційно-розвиткові заняття згідно з індивідуальною програмою розвитку, проводяться педагогами ДНЗ та (або) із залученням фахівців інклюзивно ресурсного центру чи інших закладів освіти, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері освіти за необхідними напрямами.

У закладі дошкільної освіти функціонує три інклюзивні групи (ІІ молодша група № 8, середня група № 5, старша група № 14). В освітній процес залучено 4 дітей з особливими освітніми потребами. Функціонування інклюзивних груп регулюється нормативно-законодавчими актами в галузі освіти України. Створено команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами. Забезпечено інформаційно-методичну підтримку організації педагогічного процесу, створене відповідне середовище, поповнено розвивальне (предметно-ігрове середовище) в групах. Проводиться корекційно-розвивальна робота спеціалістами (практичний психолог, вчитель-логопед).

З метою реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти у ДНЗ проводиться гурткова робота за інтересами дітей. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість.

За окремим планом у закладі організовується оздоровлення дітей, під час якого освітній процес організовується в наступних формах:

 • ранкова гімнастика та гімнастика пробудження;
 • дозований біг, ходьба по траві, піску, по «доріжці здоров’я»;
 • рухливі та спортивні ігри;
 • процедури прийняття сонячних та повітряних ванн;
 • екскурсії, цільові прогулянки;
 • продуктивні види діяльності;
 • ігри з водою, піском;
 • конструкторські та творчі ігри;
 • пошуково-дослідницька діяльність;
 • організація трудової діяльності;
 • літературні розваги, конкурси малюнків;
 • змагання, різноманітні конкурси, естафети.

 

Практичний психолог на громадських засадах виконує функціональні обов’язки громадського інспектора з охорони дитинства дошкільного навчального закладу. А саме, приймає участь у виявленні та обліку дітей пільгових категорій, сприяє захисту прав та законних інтересів неповнолітніх дітей.

У ДНЗ № 18 «Зернятко» сплановано інформаційно-профілактичні заходи щодо профілактики булінгу та жорстокого поводження в сім’ї. План складається з декількох етапів: діагностичний, інформаційний і практичний. Робота проводиться з усіма учасниками освітнього процесу: педагогами, батьками, дітьми.

                      

Розділ ІV.

Система внутрішнього забезпечення якості освіти

 

Для здійснення моніторингу якості освітнього процесу на 2020/2021 навчальний рік укладено відповідний план вивчення стану освітнього процесу:

 

п/п№ Вид контролю Термін

Форма узагальнення

матеріалу

Група Відповідальний
 1. Фронтальний  контроль
1.1. Стан організації життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку

 

травень 2021 р. довідка

до

педради

 

 

 

Групи дітей

6-го р.ж.:

«Сонечко»,

«Метелик»,

«Соняшник»,

«Струмочок»

Завідувач ДНЗ

Кузьменко Т.В.,

Вихователь-методист

Драбик І.В.,

Пр. психолог

Іванус Л.В.,

Вчитель-логопед

Салига І.М.

2.Тематичний контроль
2.1. Стан роботи з екологічного виховання дітей 5-го р.ж.

(Освітня лінія «Дитина в природному довкіллі» ).

09-13

листопада

довідка

до

педради

Групи дітей

5-го р.ж.:

«Веселка»,

«Пізнайко»

Вихователь-методист

Драбик І.В.

 

2.2. Стан роботи з формування математичної компетентності дітей 6-го р.ж.

(Освітня лінія «Сенсорно-пізнавальний розвиток» ).

08-12 лютого довідка

до

педради

Групи дітей

6-го р.ж.:

«Соняшник»,

«Струмочок»

 

Вихователь-методист

Драбик І.В.

 

 

        3. Оперативний контроль(6-7 питань на місяць)
3.1. Готовність ДНЗ до нового навчального року. Створенняпредметно-просторового розвивального середовища для забезпечення належної життєдіяльності дітей. Серпень

2020 р.

Доповідна записка до педради,

акт готовності ДНЗ до нового навчального року

Усі групи Завідувач ДНЗ

Кузьменко Т.В.,

Вихователь-методист

Драбик І.В.,

Заступник завідувача з господарства

Білецька Т.В.,

Ст. мед. сестра

Кривун Г.В.

3.2. Перевірка виконання педагогами попередніх пропозицій, управлінських рішень. Упродовж

року

Інформація

до педради

Вибірково Вихователь-

методист

Драбик І.В.

 

3.3. Виконання режиму дня в організації життєдіяльності дошкільників. Березень

2020 р.

Доповідна записка

до наради

Вибірково Ст. мед.сестра

Кривун Г.В.

3.4. Аналіз готовність вихователів до проведення освітнього процесу: занять, прогулянки, праці, інших видів діяльності дітей. Вересень

2020 р.,

Січень

2021р.,

Квітень

2021 р.

Інформація

довідома

Усі групи Вихователь-

методист

Драбик І.В.

 

 

3.5. Ведення ділової документації, педагогів. щомісячно інформація

довідома

Усі групи Вихователь-

методист

Драбик І.В.

3.6. Організація харчування дітей в ДНЗ. 1р\квартал інформація

довідома,

до наради

 

Усі групи Вихователь-

методист

Драбик І.В.,

Ст. мед.сестра

Кривун Г.В.

3.7. Організація роботи з БЖД дітей Грудень

2021 р.

Доповідна записка

до наради,

довідома

Вибірково Вихователь-

методист

Драбик І.В.,

Ст. мед.сестра

Кривун Г.В.

3.8. Рівень сформованості культурно-гігієнічних навичок у дітей. Листопад

2021р.

Доповідна записка

довідома

Вибірково Вихователь-

методист

Драбик І.В.,

Ст. мед.сестра

Кривун Г.В.

4. Підсумковий контроль  
4.1. Обстеження нервово-психічного розвитку дітей раннього віку. вересень січень травень інформація

довідома,

до педради

Група дітей раннього віку

«Колосок»

Завідувач ДНЗ

Кузьменко Т.В.,

Вихователь-

Методист

Драбик І.В.

4.2. Стан виконання БКДО, формування життєвої компетенції дошкільників. травень інформація

довідома,

до педради

Старші групи Завідувач ДНЗ

Кузьменко Т.В.,

Вихователь-

Методист

Драбик І.В.

4.3. Рівень виконання програми «Українське дошкілля» та БКДО. 1р\квартал інформація

довідома

Молодші, середні групи Завідувач ДНЗ

Кузьменко Т.В.,

Вихователь-

Методист

Драбик І.В.

4.4. Стан освітнього процесу у педагогів, які атестуються. березень довідка до

довідома,

для АК

 

 

члени АК

 

Моніторинг в закладі дошкільної освіти проводиться відповідно до: Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Порядку проведення моніторингу якості освіти.

Для організації та проведення моніторингу досягнень дітей дошкільного віку використовується посібник «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти: методичний посібник/за заг.ред. Т.В.Киричук, О.М.Кулик, Н.М.Шаповал.- Тернопіль: Мандрівець, 2016.-272с.

Основні методи проведення дослідження під час моніторингу:

опитування (анкетування, інтерв’ювання), тестування, спостереження за освітнім процесом та освітньою діяльністю у закладах освіти, фокус-група, аналіз документації закладу освіти, аналіз статистичних даних про стан системи освіти за встановленими формами звітності, інші методи, визначені у Програмі.

За результатами здійснення моніторингових процедур педагоги планують корекційну діяльність з дітьми раннього та дошкільного віку, а також індивідуальну роботу.

ДНЗ здійснює планування методичної роботи також з урахуванням цих результатів.